برچسب: بهترین لباس مجلسی در شاهرود

  • فروش لباس مجلسی در شاهرود

    فروش لباس مجلسی در شاهرود خرید لباس مجلسی در شاهرود جنسیت، مشخصه فروشگاه و رفتار مشتری در مطالعه تورس و همکاران (۲۰۰۱)تحقیق بر روی رضایت و ترجیح فروشگاه از متغیرهای تفاوت مورد استفاده برای سنجش ترجیحات مردان استفاده کردند. متغیرهای اندازه‌گیری شامل یک قیمت کالا، ب)کیفیت محصولات (ب)انتخاب کالا، ()انتخاب نام برند (به عنوان مثال، […]